Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.): Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Oferujemy opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z przepisami Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego będzie zawierała

1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2)   określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3)   sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4)   sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5)   warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6)   sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7)   zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8)   plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem wymaganych graficznych danych dotyczących w szczególności:

a)  powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b)  odległości od obiektów sąsiadujących,

c)  parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d)  występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e)  kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f)  lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g)  podziału obiektu na strefy pożarowe,

h)  warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i)  miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j)  wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k)  hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l)  dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

 

W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Logowanie