Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych stwarza zagrożenia pożarowe i wybuchowe, szkodliwe dla pracowników, wyposażenia i otoczenia. Prawidłowa eksploatacja magazynu i magazynowanych materiałów niebezpiecznych powinna być gwarancją bezpieczeństwa pracujących w magazynie osób, innych osób tam przebywających oraz sąsiedztwa magazynu.
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych w głównej mierze w polskich przepisach dotyczy wyłącznie materiałów wybuchowych, nadtlenków organicznych oraz wyrobów petrochemicznych magazynowanych w bazach paliwowych. Zasady bezpiecznego magazynowania pozostałych materiałów niebezpiecznych w budynkach magazynowych mogą być określane tylko na podstawie wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz doświadczeniu projektantów. Zakłady chemiczne oraz zakłady posiadające bazy magazynowe z materiałami niebezpiecznymi nie powinny mieć problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników i otoczenia. Trudności w tym zakresie mogą mieć przedsiębiorstwa, gdzie magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest czynnością dodatkową dla firmy w stosunku do czynności głównej.

Ważne w omawianym zakresie jest spełnienie odpowiednich obowiązków przez pracodawcę/ kierownika magazynu oraz pracowników wykonujących pracę w magazynie materiałów niebezpiecznych. Do obowiązków pracodawcy / kierownika magazynu można zaliczyć:
1.znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
2.sprawowanie nadzoru nad prawidłowy magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu.
3.organizowanie prac na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych z zapewnieniem pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
4.wyposażenie magazynu w odpowiednie systemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego i organizowanie kontroli i konserwacji w tym zakresie.
5.utrzymywanie magazynu materiałów niebezpiecznych w odpowiednim stanie technicznych oraz dokonywanie wymaganych przepisami okresowych przeglądów i kontroli w tym zakresie.
6.zapewnienie prawidłowego oznakowania na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych (oznakowanie informacyjne oraz ostrzegawcze).
7.wykonywanie kontroli wewnętrznych na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych oraz organizowanie usuwania stwierdzonych uchybień i usterek przez wyznaczonych do tego celu odpowiednich służb i pracowników.
8.sprawowanie nadzoru w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych.
9.organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
10.kierowanie akcją ratowniczą w przypadku wystąpienia awarii na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych.
Do obowiązków pracownika wykonującego pracę na terenie magazynu materiału niebezpiecznego można zaliczyć:
1.znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
2.zgłaszanie i w miarę możliwości natychmiastowe usuwanie wszelkich awarii zauważonych na terenie magazynu.
3.dbanie o sprzęt ochrony zbiorowej i środki ochrony osobistej.
4.uczestniczenia w organizowanych szkoleniach oraz branie udziału w akcjach ratowniczych.

 

Jednym z rodzajów materiałów niebezpiecznych, które zostały podzielone w oparciu o klasy wynikające z umowy ADR to gazy.

Gazami są gazy czyste, mieszaniny gazów, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jednym lub wieloma innymi materiałami i przedmioty zawierające takie materiały. Gazami są materiały, które w temperaturze 50°C mają prężność par większą niż 300 kPa (3 bary) lub są całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa. Gazy dzielą się następująco:
1. Gaz sprężony: gaz, który zapakowany pod ciśnieniem w celu przewozu pozostaje całkowicie w stanie gazowym do temperatury -50°C; kategoria ta obejmuje wszystkie gazy charakteryzujące się temperaturą krytyczną niższą lub równą -50°C.
2. Gaz skroplony: gaz, który zapakowany pod ciśnieniem w celu przewozu znajduje się częściowo w stanie ciekłym w temperaturach powyżej -50°C. Rozróżnia się gaz skroplony pod wysokim ciśnieniem: gaz o temperaturze krytycznej powyżej -50°C i niższej lub równej +65°C oraz gaz skroplony pod niskim ciśnieniem: gaz o temperaturze krytycznej powyżej +65°C.
3. Gaz schłodzony skroplony: gaz, który zapakowany pod ciśnieniem w celu przewozu znajduje się częściowo w stanie ciekłym ze względu na jego niską temperaturę.
4. Gaz rozpuszczony: gaz, który zapakowany pod ciśnieniem w celu przewozu jest rozpuszczony w ciekłym rozpuszczalniku.
5. Pojemniki aerozolowe i naczynia, małe, zawierające gaz (naboje gazowe).
6. Inne przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem.
7. Gazy niesprężone podlegające wymaganiom szczególnym (próbki gazu).

 

Poniżej przedstawiono środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania przy większości aerozoli.

Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par produktu. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie giąć, nie ciąć, nie dziurawić, nie spalać pojemników nawet po opróżnieniu. Zastosować środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Upewnić się czy oświetlenie elektryczne i instalacja elektryczna są sprawne i nie stanowią potencjalnego źródła zapłonu. Nie stosować narzędzi skrawających powodujących iskrzenie. W trakcie pracy z preparatem nie jeść, nie pic nie palić tytoniu. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

 

Przy magazynowaniu aerozoli należy zachować warunki bezpiecznego ich magazynowania a w szczególności:

Przechowywać w chłodnym (temperatura magazynowania poniżej 50 °C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie składować materiałów nasączonych preparatem. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy i materiałów palnych. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Szczegółowe warunki bezpiecznego magazynowania opisane zostały w kartach charakterystyk danych produktów

Pakowanie i oznakowywanie materiałów niebezpiecznych jest bardzo ważne. W zakresie pakowania materiałów niebezpiecznych należy zaznaczyć podział na opakowania pojedyncze, które powinny spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej oraz opakowania, służące do transportu, które muszą spełniać wymagania z przepisów transportowych, np. umowy ADR.

 

Marzec 14, 2018 / Bez kategorii

Udostępnij Wpis

O Autorze

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Logowanie