Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa

Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym dokumentem, opracowywanym indywidualnie dla danego obiektu w którym właściciel, zarządca lub użytkownik określa obowiązujące zasady ochrony przeciwpożarowej.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów opracowana przez nas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania,  prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

1)      kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m³ (nie dotyczy budynków inwentarskich),

2)      kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m³;

3)      powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m².

Instrukcje bezpieczeństwa tworzenie

Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów, żeby stawiany przez ustawodawcę wymóg był spełniony należy przede wszystkim zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników i użytkowników obiektu. Opracowane przez nas dokumenty otrzymują Państwo również w wersji elektronicznej by ułatwić zapoznanie się z nią użytkownikom obiektów. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W naszej firmie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego sporządzana jest przez osobę posiadającą tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od wielkości i skomplikowania obiektu, sposobu użytkowania oraz dostępnych materiałów.

Zapraszamy do przesyłania zapytań!

Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa

W jakich obiektach są wymagane plany ewakuacji?

Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic wymagane są w:

1)      publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);

2)      muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528)

W wielu przypadkach umieszczenie takich planów na ścianach dróg ewakuacyjnych, mimo braku formalnego obowiązku, może przynieść wymierne korzyści. Dotyczy to w szczególności budynków o dużej powierzchni i skomplikowanym rozkładzie pomieszczeń np. szpitale, przychodnie, urzędy, itp.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Logowanie