Przeglądy gaśnic

Przeglądy Gaśnic

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 . 06 . 2010 r .

( Dz . U . z  2010  nr 109 poz . 719   § 3 p . 2 , ) odnośnie przeglądów technicznych gaśnic stanowi :     / cytuję  /

Urządzenia przeciwpożarowe  oraz gaśnice przenośne i przewoźne zwane dalej „ gaśnicami ” powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym , zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic , w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcji obsługi , opracowanej przez ich producenta .

Aby zapewnić sprawność techniczną podręcznego sprzętu gaśniczego serwisant

powinien wykonać czynności   w/g  opisu podanego przez producenta .

W naszym przypadku jest to  K . Z . W . M .  OGNIOCHRON  S . A . oraz  G . Z . W . M .  GRODKÓW . S . A . , których posiadamy autoryzację serwisową .

Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien :

1 . Posiadać odpowiednie techniczne wyposażenie zakładu pozwalające prawidłowo wykonywać czynności serwisowe . Wyposażenie techniczne musi być stwierdzone przez delegowanego , upoważnionego pracownika producenta .

Zestaw wymaganego wyposażenia :

– stanowisko do demontażu gaśnic .

– stanowisko do napełniania azotem gaśnic typu „ X ” ze wskaźnikiem ciśnienia .

– zbiornik wodny do sprawdzania szczelności gaśnic .

– stanowisko do ładowania naboi gaśnic typu „ Z ”

– waga 0-50 kg .

– waga do naboi 0-2000 g .

– stanowisko do mechanicznego czyszczenia zbiorników .

– stanowiska do malowania gaśnic .

2 .  Posiadać kwalifikacje uprawniające do obsługi serwisowej – kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego .

3 . Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej .

4 . Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta oraz stosować oznakowanie gaśnic i agregatów gaśniczych po przeglądzie i naprawie , określone przez producenta .

5 . Poddać się kontroli przed uzyskaniem autoryzacji w celu potwierdzenia spełnienia    wymogów określonych w warunkach producenta .

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic  wymaganych przez  KZWM OGNIOCHRON S.A.

 

PRZEGLĄDY GAŚNIC ŚNIEGOWYCH ( CO2 )

1 . Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę .

Następnie należy wykonać następujące czynności :

–  sprawdzić trwałe oznakowania na zbiorniku i porównać z danymi z etykiety gaśnicy ;

–  sprawdzić datę legalizacji zbiornika przez U . D . T .

2 . Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy :

–  stan zabezpieczeń gaśnicy ( plomba, zawleczka ) ,

–  stan zbiornika ,

–  czytelność etykiety  ,

–  stan zaworu ,

–  drożność i stan węża z prądownicą ( jeżeli występuje w danym typie gaśnicy ) .

3 . Sprawdzić ilość środka gaśniczego poprzez zważenie gaśnicy ( bez węża i prądownicy ) i porównanie danych z trwałymi oznakowaniami wybitymi na zbiorniku gaśnicy .

4 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy .

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane :

–  nazwa i adres zakładu serwisowego ,

–  nazwisko i imię konserwatora ,

–  data wykonania przeglądu ( miesiąc / rok ) ;

–  data wykonania naprawy ( miesiąc / rok ) ;

– data następnego badania ( miesiąc / rok ) .

   Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza , że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie , oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm .

 

PRZEGLĄDY GAŚNIC STALE BĘDĄCE POD CIŚNIENIEM ( X )  

1 . Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy .

Następnie należy wykonać następujące czynności :

2 . Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy

– stan zabezpieczeń gaśnicy ( plomba, zawleczka ) ,

– stan zbiornika ,

– czytelność etykiety ,

– stan zaworu ,

– wskazanie manometru ( wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu ) ,

– drożność i stan węża ( jeżeli występuje danym typie gaśnicy ) .

3 . Używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika ( w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r . sprawdzić skuteczność działania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy ) .

4 . Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego . ( Sprawdzenie możliwe jest bez konieczności wykręcenia zaworu ) .

5 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicę .

 

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane :

– nazwa i adres zakładu serwisowego ,

– podpis konserwatora  ,

– data wykonania przeglądu ( miesiąc / rok ) ,

– data wykonania naprawy ( miesiąc / rok ) ,

– data następnego badania ( miesiąc / rok ) .

. Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza , że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie , oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm ( wymienionych na etykiecie gaśnicy ) .

PRZEGLĄDY GAŚNIC Z ŁADUNKIEM ZASILAJĄCYM (TYPU „Z”)

1 . Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy .

 2 . Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy :

–  stan zabezpieczeń gaśnic ( plomba, zawleczka ) ,

–  stan zbiornika ,

–  czytelność etykiety ,

–  stan zaworu ,

–   drożność i stan wylotu oraz tzw .  pistoletu  (  prądownicy ) znajdującego się na końcu węża ( jeżeli występuje w danym typie gaśnicy ) .

3  . Rozkręcić gaśnicę, a następnie :

–  zważyć ładunek , a jego wartość odnotować na ładunku ( waga brutto , data ważenia ) ;

–  sprawdzić stan uszczelnień, zakonserwować za pomocą oleju metylosilikonowego;

–  sprawdzić stan połączeń gwintowych ,

–  sprawdzić działanie zbijaka ,

4 . Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego ,

5 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy .

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane :

–  nazwa i adres zakładu serwisowego ,

–  podpis konserwatora ,

–  data wykonania przeglądu ( miesiąc / rok ) ,

–  data wykonanie naprawy ( miesiąc / rok ) ,

–  data następnego badania ( miesiąc / rok ) .

  Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza , że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm ( wymienionych na etykiecie gaśnicy ) . sprawność sprzętu oraz termin następnego przeglądu gaśnic .

Przegląd gaśnic  jest obowiązkowy w każdej firmie . W budynkach ,  magazynach , placach składowania  czy parkingach .  Ma  na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego czyli ochronę życia i mienia ludzkiego .

Wyróżnić można również agregaty gaśnicze stanowiące jedną lub więcej gaśnic połączonych ze sobą , zaopatrzonych w jedną dyszę .

Po przeprowadzeniu przeglądu gaśnic i agregatów wystawiany jest  przez  Autoryzowany  Zakład  Serwisowy protokół potwierdzający jego wykonanie .

Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi technicznemu ( konserwacji ) w okresach ustalonych przez producenta , jednak nie rzadziej niż raz w roku .

Polskie przepisy  muszą odpowiadać normom europejskim .

Podczas przeglądu sprzętu przeciwpożarowego na terenie obiektów  zleceniodawcy   serwisant ( konserwator ) powinien  też sprawdzić rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego .

  1. Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: w miejscach łatwo dostępnych i widocznych , a w szczególności: :
    przy wejściach do budynków ,

, –  na klatkach schodowych –  na korytarzach ,

–  przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz .

W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice i agregaty gaśnicze należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji , jeżeli powalają na to istniejące warunki .

Należy zwrócić również uwagę , że przy rozmieszczaniu gaśnic i agregatów gaśniczych muszą być wzięte pod uwagę następujące warunki :

–  odległość z każdego miejsca w obiekcie, , do najbliższej gaśnicy     lub agregatu gaśniczego nie powinna być większa niż 30 m ,

–  do gaśnicy lub agregatu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m .

Gaśnice i agregaty gaśnicze nie powinny być umieszczone w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła oraz uszkodzenia mechaniczne . Ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu .

Wszelkie czynności związane z eksploatacją gaśnic i agregatów gaśniczych należy wykonywać w uprawnionych Autoryzowanych Zakładach  Serwisowych .

W czasie eksploatacji należy wykonać :

–  przegląd gaśnicy ( rewizja zewnętrzna ) – co 12 miesięcy

( nie rzadziej niż raz w roku ) .

–  kontrole środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co        60 miesięcy ( 5 lat ) – dla gaśnic proszkowych ( jeżeli proszek jest sypki i nie zawiera grudek , a przesypywanie wykonano odpowiednio szybko w suchym pomieszczeniu , proszek może być stosowany do następnej kontroli ) .

Przy czynnościach konserwacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie dopuścić do zawilgocenia proszku i maksymalnie skrócić czas kontaktu proszku z powietrzem . Jeżeli proszek uległ zawilgoceniu lub zbryleniu należy go bezwzględnie wymienić na   nowy .

Wilgotność i czystość proszku ma decydujący wpływ na okres użytkowania .

–  wymianę środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co  ( 3 lata ) – dla gaśnic pianowych  „  A . B . F . ”

Okres  eksploatacji gaśnic ustala się na maksimum 20 lat .

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Logowanie