Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.): Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Oferujemy opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z przepisami Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego będzie zawierała

1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2)   określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3)   sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4)   sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5)   warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6)   sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7)   zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8)   plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem wymaganych graficznych danych dotyczących w szczególności:

a)  powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b)  odległości od obiektów sąsiadujących,

c)  parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d)  występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e)  kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f)  lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g)  podziału obiektu na strefy pożarowe,

h)  warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i)  miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j)  wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k)  hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l)  dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej   (Dz. U. Nr 81, poz.351 z późn. zm.), zarządca lub użytkownik budynku  zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektów, obowiązany jest w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych,
 • wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnić osobom przebywającym w obiekcie i na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować obiekty do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, ZWANA DALEJ  INSTRUKCJĄ OKREŚLA:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania;
 2. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

 

 Ponadto:

 • Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz osoby wynajmujące pomieszczenia bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
 • Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do instrukcji. Oświadczenie należy włączyć do akt osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace na terenie budynku lub w obrębie działki. Obowiązek zapoznania tych osób z instrukcją należy do Administratora.

Firmy wynajmujące pomieszczenia w Budynku Biurowym winny opracować własną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i uzgodnić ją z Inspektoratem BHP.

 Rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl