Dozór w zakresie ochrony ppoż., audyty ppoż.

 

Biorąc po uwagę wielkość, kategorię oraz  charakterystykę obiektu proponujemy przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie w tym w szczególności:

 • sprawdzenie warunków ewakuacji,
 • drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych,
 • sprawdzenie dostępu do urządzeń ppoż., przycisków sterowania, gaśnic, hydrantów, drzwi służących do ewakuacji
 • kompletności, zgodności  oznakowania ppoż. i ewakuacyjnego
 • współpraca  na odcinku usuwania zagrożeń pożarowych. (wnioski, zalecenia)

W porozumieniu ze zleceniodawcą oferujemy też usługę audytu warunków ochrony ppoż. obiektu.

Proponowany zakres usługi:

 •  wizja lokalna w obiekcie
 • analiza dostępnej dokumentacji architektoniczno – budowlanej budynku, w tym warunków ochrony przeciwpożarowej
 • ocena zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • wskazanie ewentualnych niezgodności z przepisami z zakresu ochrony ppoż, w tym niezgodności mogących kwalifikować budynek jako zagrażający życiu ludzi (w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej)
 •  wskazanie rozwiązań możliwych do zastosowania w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości
 • sporządzenie pisemnej opinii technicznej z przeprowadzonego audytu.

 

Opinia będzie sporządzona przez specjalistę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i w razie wymagań uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

 

W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl