Serwis sprzętu gaśniczego

Prawidłowy serwis sprzętu gaśniczego jest bardzo ważny – utrzymuje go w stałej gotowości i zapewnia bezpieczeństwo. Sprawny sprzęt gaśniczy pozwala w porę zapobiec niebezpiecznym wydarzeniom. Przepisy regulują obecność stosownego sprzętu przeciwpożarowego nawet w takich miejscach, jak nasze samochody – zgodnie z § 11 ust. 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia gaśnica musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku niesprawności sprzętu gaśniczego konieczna staje się rewitalizacja. Dzięki właściwie przeprowadzanym konserwacjom oraz złomowaniu wspólnie dbamy o środowisko naturalne.

Podstawowym działaniem w tym obszarze jest terminowe przeprowadzanie przeglądu sprzętu gaśniczego. W myśl § 3 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być objęte przeglądem technicznym oraz czynnościami konserwacyjnymi zgodnie z zasadami i w sposób określony w:

 • stosownych Polskich Normach
 • dokumentacji techniczno-ruchowej
 • instrukcjach obsługi producentów

w okresach określonych przez producenta, jednak nie rzadziej, niż raz w roku. Nasze przedsiębiorstwo posiada autoryzację serwisową firm K.Z.W.M. OGNIOCHRON S.A. oraz G.Z.W.M  GRODKÓW S.A.. Posiadamy pełne wyposażenie techniczne oraz personel, którego kompetencje potwierdzają ukończone kursy – dzięki temu przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, systemów oddymiania, bram przeciwpożarowych, instalacji tryskaczowych, systemów sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzamy rzetelnie i sprawnie.

Legalizacja gaśnic

Legalizacja gaśnic (zbiorników),  czyli badanie ciśnieniowe przez Urząd Dozoru Technicznego służy ogólnemu bezpieczeństwu,  ponieważ gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz zbiornika pod wpływem wysokiej temperatury może wywołać rozszczelnienie zbiornika lub jego wybuch.

Nie należy mylić pojęcia  LEGALIZACJI  gaśnicy z  PRZEGLĄDEM  technicznym  gaśnicy, którego dokonuje specjalista – konserwator  z firm serwisowych.

Gaśnicę należy traktować jako zbiornik pod stałym ciśnieniem na podstawie zgodności  z § 1 ust . 1 lit.e.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu:  jak zbiorniki  wchodzące  w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych na czynnik gaśniczy i czynnik  napędowy [butle azotowe przy agregatach gaśniczych proszkowych i pianowych] .  Forma dozoru – dozór pełny.

Badania odbiorcze i okresowe zbiorników gaśnic proszkowych , śniegowych i pianowych przeprowadzane są przez inspektorów  URZĘDU  DOZORU TECHNICZNEGO zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym  z dnia 21.12.2000 roku (Dz. U. Nr 122 z póź . zmianami).

Dotychczas  nie ma przepisów wykonawczych do w/wym. Ustawy.  Prowadzone są ustalenia w tym zakresie ,  a do czasu podjęcia ostatecznej decyzji należy przeprowadzać badania zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach U.D.T.  na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  21.12.2005 r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych; opartą o dyrektywę unijną nr 97/23  U. E .

Legalizacja gaśnic – terminy badań

Terminy badań okresowych (legalizacji) gaśnic proszkowych pod stałym ciśnieniem typu “X” (dozór pełny) ustalono dla gaśnic:

 • proszkowych wyprodukowanych przed 2004 r.  co 5 lat.  (w trakcie eksploatacji obowiązują przepisy określone w   P S. 01/39  U.D.T.).
 • proszkowych wyprodukowanych po 2004 r. oznakowanych symbolem CE (obowiązującym w całej Unii Europejskiej) co 20 lat.
 • śniegowych  co 10 lat.
 • pianowych co 3 lata.

Zbiorniki gaśnic proszkowych: jedno, dwu, trzy i cztero kilogramowych nie podlegają okresowym badaniom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Legalizacja gaśnic – badanie gaśnicy

Badanie i kontrola polega na sprawdzeniu stanu wewnętrznego zbiornika gaśnic jak: uszkodzenia mechaniczne, rdza, czy ubytki powłoki ochronnej w gaśnicach pianowych .

W protokole wyników badań i kontroli U.D.T.  oznacza się pozytywny (lub nie) wynik:

 • badania wytrzymałości mechanicznej /rozciąganie i zginanie złączy spawalniczych/.
 • badania radiograficznego złączy spawanych; metoda radiologiczna polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego przechodzącego przez badany materiał . Powszechnie stosuje się promieniowanie rentgenowskie (zwane również promieniowaniem “X”) oraz promieniowanie „gamma”(wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego).
 • kontroli wzrokowej spoin
 • kontroli wymiarów i gwintu
 • pneumatycznej próby ciśnieniowej przy ciśnieniu próbnym

Obecnie stosuje się urządzenia elektroniczne do rewizji wewnętrznej z mikro kamerą i diodą świetlną zamocowaną na końcu giętkiej lancy o długości około jednego metra z możliwością obserwacji na monitorze. Istnieje też opcja transmisji zapisem cyfrowym do komputera. Kiedyś do tego celu używało się długiego pręta zakończonego okrągłym lusterkiem takim jakiego używają dentyści oraz żaróweczką na baterię.

Legalizacja gaśnic – próba ciśnieniowa

Do pneumatycznej próby ciśnieniowej należy napełnić zbiornik wodą a następnie poddać go ciśnieniu próbnemu , które jest około dwa lub trzy razy wyższe od ciśnienia roboczego.

 • gaśnice śniegowe – ciśnienie próbne – 320 bar / ciśnienie robocze -70 bar
 • gaśnice proszkowe – ciśnienie próbne – 33 bar / ciśnienie robocze -15 bar
 • gaśnice pianowe  –  ciśnienie próbne  – 27 bar / ciśnienie robocze – 15 bar

Do badań służą specjalistyczne , posiadające kilka stanowisk , urządzenia wyposażone między innymi w wysokociśnieniowy kolektor wraz z manometrami , zaworem bezpieczeństwa, pompą
do napełniania zbiorników wodą oraz automatyczny ciśnieniowy wyłącznik pompy .

Jako ciekawostkę możemy dodać, że zakład produkujący na indywidualne zamówienie te urządzenia jest także producentem oprzyrządowania oraz  części lotniczych i zbrojeniowych działający na arenie międzynarodowej.

Legalizacja gaśnic przewoźnych

Gaśnice określamy jako przewoźne, kiedy gotowe do użycia ważą powyżej 20 kg .

Legalizacja  U . D . T . dotyczy również zbiornika z czynnikiem gaśniczym oraz butli z czynnikiem  roboczym  w przewoźnych gaśnicach  proszkowych ,  pianowych (azot) i śniegowych  (dwutlenek  węgla)  zwanych agregatami gaśniczymi .

Ustala się okres eksploatacji gaśnic na 25 lat,  pod warunkiem okresowych badań przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego po  20 – tu  latach.

Gaśnica przewoźna w czasie eksploatacji podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową.  Ponadto jako urządzenie ciśnieniowe w ramach nadzoru nad gaśnicą zaleca się:

 • co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika
 • co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Zaleca się również wykonanie powyższych czynności w autoryzowanym przez producenta gaśnic  zakładzie serwisowym .  W razie wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych jako niedopuszczalne,  gaśnice należy złomować lub zgłosić do U. D. T.  celem dokonania dozoru pełnego.

Po zakupie gaśnicę przewoźną z butlą zasilającą  należy zgłosić do działającego na danym terenie oddziału U. D. T.  celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację  dołączając  deklarację zgodności i instrukcję eksploatacyjną agregatu gaśniczego. Dbałość o powierzony sprzęt gaśniczy jest obowiązkiem, co sankcjonuje ustawa o ochronie przeciwpożarowej.  (Dz.U. 1991 Nr 81 poz .351 Art .4 pkt 1 poz. 3) .

Legalizacja gaśnic przenośnych i przewoźnych

Badanie ciśnieniowe zbiorników gaśnic przenośnych i przewoźnych może dokonać inspektor U. D. T. w firmach serwisowych sprzętu p. poż. posiadających odpowiednie stanowiska urządzeń do przeprowadzenia legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych orz obowiązujące uprawnienia w tej dziedzinie.

Jedną z nich jest nasza firma FIRE POL z siedzibą w Warszawie,  świadcząca kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Po zebraniu  od współpracujących firm serwisowych gaśnic i innych podmiotów  jak również klientów indywidualnych, odpowiedniej ilości gaśnic do legalizacji organizuje się jednorazowy dojazd inspektora U . D . T . w celu dokonania  badań na miejscu w serwisie.

Dbanie o podręczny sprzęt p. poż. leży w naszym ogólnie pojętym interesie.

Konserwacja sprzętu gaśniczego

 Konserwacja sprzętu gaśniczego pozwala przywrócić go do stanu używalności. Kiedy:

 • sprzęt gaśniczy nie przechodzi przeglądu
 • stan manometru wskazuje na zbyt niskie ciśnienie
 • doszło do zerwania plomb
 • widoczne jest mechaniczne uszkodzenie
 • gaśnica została uruchomiona

należy przeprowadzić niezbędne prace serwisowe. Jedną z najczęściej przeprowadzanych jest regeneracja gaśnic. Podczas konserwacji gaśnicy sprawdza się m. in. stan zabezpieczeń (zawleczka i plomba), szczelność zbiornika, stan zaworu, czy drożność węża. Pracownik serwisu sprawdza ilość środka gaśniczego, uzupełniając go stosownie do potrzeb, i dokumentuje przeprowadzone prace za pomocą kontrolki serwisowej. Nasi serwisanci specjalizują się w konserwacji i naprawach instalacji takich firm, jak ATESTGAZ, BEZALIN, BOSCH, BOXMET, CARBOLINE, COMPACT, D+H, ESSER, GAZEX, GAZ-TECH, GLORIA, GRAS, GZWM, HEKATO, HILTI, KIDDE, KRESAF, KZWMOGNIOCHRON, POLON, czy SENSORTECH.

Utylizacja sprzętu gaśniczego

 Sprzęt przeciwpożarowy, który nie kwalifikuje się do naprawy, powinien zostać poddany odpowiedzialnej utylizacji. Gaśnic nie należy wyrzucać do zwykłego kontenera na śmieci – jako odpad nietypowy muszą zostać przekazane stosownej firmie, która przeprowadzi złomowanie. W procesie utylizacji sprzętu gaśniczego odzyskuje się wiele cennych elementów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Dzięki temu ograniczamy ilość śmieci trafiających do środowiska oraz limitujemy ilość zanieczyszczeń towarzyszących procesowi produkcji nowego sprzętu gaśniczego.

Przeglądy, konserwacje, naprawy

 1. Gaśnice
 2. Hydranty wewnętrzne
 3. Węże hydrantowe
 4. Hydranty zewnętrzne
 5. Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
 6. Systemy oddymiania klatek schodowych
 7. Bramy przeciwpożarowe
 8. Drzwi przeciwpożarowe
 9. Stałe urządzenia gaśnicze – tryskaczowe (instalacja tryskaczowa)
 10. Zestawy hydroforowe na cele ppoż.
 11. Detektory CO i LPG 
 12. Systemy wykrywania gazu w kotłowni
 13. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 14. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 15. Dźwiękowy system ostrzegawczy(DSO)
 16. Systemy gaszenia gazem (SUG)
 17. Systemy alarmowe
   • Telewizja przemysłowa (CCTV)
   • Systemy kontroli dostępu (KD)
   • Systemy antywłamaniowe (SSWiN)

Usługi prewencyjne

Mamy własny , autoryzowany warsztat remontów i napraw sprzętu ppoż. Szybki termin realizacji zleceń, atrakcyjne ceny usług.

Serwis: (22) 847 05 92, tel. kom 501 257 079

mail: biuro@firepol.pl; pawel@firepol.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00 (na miejscu możliwa jest płatność kartą)