Instalacja tryskaczowa – Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe

Program przeglądów powinien zawierać instrukcję działań, które należy wykonać w przypadku awarii, uruchomienie urządzenia, zwłaszcza procedurę awaryjnego ręcznego uruchomienia pomp i cotygodniowych rutynowych sprawdzeń.

Mając na uwadze konieczność utrzymania instalacji  w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej zalecamy aby  dokonać przeglądów  w poniższym zakresie:

Instalacja tryskaczowa – kontrole tygodniowe

 • wszystkie poziomy wody w zbiornikach grawitacyjnych;
 • prawidłową pozycję pracy wszystkich głównych zaworów odcinających.
 • badanie automatycznego rozruchu pompy

Badanie automatycznego rozruchu pompy powinno obejmować:

 • sprawdzenie zapasu paliwa i oleju silnikowego w silnikach wysokoprężnych;
 • obniżenie ciśnienia wody w urządzeniu rozruchowym tak, aby nastąpiła symulacja warunku automatycznego rozruchu;
 • pomiar i rejestrację ciśnienia w momencie uruchomienia pomp;
 • sprawdzenie ciśnienia oleju w silnikach wysokoprężnych pomp, oraz przepływu wody chłodzącej w obiegu otwartym.

Kontrole miesięczne

Należy sprawdzić poziom elektrolitu i jego gęstość  we wszystkich celach akumulatorów kwasowo – ołowiowych (łącznie z akumulatorami baterii rozruchowych silników wysokoprężnych i zasilania  rozdzielni urządzenia pompowego). Jeśli gęstość elektrolitu jest zbyt mała, należy sprawdzić urządzenie  do ładowania akumulatorów i jeżeli działa ono prawidłowo, należy wymienić zużyty (-e) akumulator lub  akumulatory.

Kwartalne kontrole rutynowe

 • Sprawdzenie przestrzeni zagrożonych pożarem – należy stwierdzić wpływ zmian budowlanych, dotyczących sposobu wykorzystania przestrzeni, układu składowania, urządzeń grzewczych, oświetleniowych lub wyposażenia budynku, na kwalifikację do zagrożenia pożarowego lub na projekt urządzenia tak, aby można było podjąć odpowiednie modyfikacje.
 • Tryskacze, zawory sterujące elementami wykrywającymi pożar i tryskacze, na których powierzchni  powstały osady (inne niż lakiernicze) należy staranie oczyścić.
 • Tryskacze, zawory sterujące elementami wykrywającymi pożar i tryskacze, które zostały pomalowane lub odkształcone należy wymienić.
 • Należy sprawdzić, czy przewody rurowe i ich uchwyty nie wykazują oznak korozji. Jeżeli jest to konieczne, należy je pomalować. W razie potrzeby, taśmy nawojowe na przewodach rurowych należy naprawić.
 • Wszystkie zapasowe zasilenia energią elektryczną, z agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami wysokoprężnymi, należy sprawdzić pod kątem poprawności ich działania.
 • Wszystkie zawory odcinające, sterujące przepływem wody do tryskaczy, należy uruchomić, aby upewnić się, że są one zdolne do działania i ponownie zabezpieczyć we właściwej pozycji roboczej.
 • Należy sprawdzić ilość i stan utrzymywanych części zapasowych

Instalacja tryskaczowa – coroczne kontrole rutynowe

 • Sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie
 • Należy sprawdzić działanie zaworów pływakowych zbiorników wody, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
 • Filtry po stronie ssawnej pompy i komory osadowe oraz ich sita należy sprawdzać co najmniej raz w roku i w razie potrzeby czyścić.

Kontrole rutynowe wykonywane co 3 lata

 • Wszystkie zbiorniki należy sprawdzić, czy nie ma śladów korozji. Zbiorniki należy opróżnić, jeżeli jest to  konieczne oczyścić i sprawdzić od wewnątrz, czy nie ma na nich śladów korozji. Wszystkie zbiorniki należy ponownie pomalować i/lub, jeżeli jest to konieczne, odnowić ich ochronę  antykorozyjną.
 • Należy sprawdzić wszystkie zawory odcinające zasilanie wodą, zawory kontrolno – alarmowe i zawory zwrotne oraz, jeżeli jest to konieczne, wymienić je lub wyremontować.

Kontrole rutynowe wykonywane co 10 lat

Nie rzadziej, niż co 10 lat wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz oraz poddać, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu.

Instalacja tryskaczowa musi być w ciągłym stanie gotowości zadziałania tak więc zaleca się wykonanie poniższych czynności konserwacyjnych/ przeglądowych a ich przebieg i wyniki należy zapisać w książce eksploatacji urządzenia tryskaczowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czynności kontrolne codzienne wykonywane przez obsługę obiektu :
 • Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu, zbiornikach pośrednich, zbiorniku grawitacyjnym i hydroforowym,
 • Sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi,
 • Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku pośrednim.
 • Sprawdzenie stanu paliwa w zbiorniku paliwowym pompy DIESEL

Czynności kontrolne cotygodniowe wykonywane przez obsługę obiektu

 • Przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenie działania mechanicznych i elektrycznych urządzeń alarmowych,
 • Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej,
 • Sprawdzenie poziomu temperatury w zbiornikach zalewowych pomp zasilających,
 • Sprawdzenie ciśnienia przed zaworami kontrolno-alarmowymi. Jeżeli urządzenie tryskaczowe zasilane jest bezpośrednio z sieci wodociągowej, to podczas sprawdzania ciśnienia należy otworzyć zawór odwadniający przed zaworem kontrolno-alarmowym,
 • Sprawdzenie rozruchu pomp zasilających. Jeżeli napęd pomp stanowią silniki wysokoprężne, to pompy należy uruchomić, co najmniej na czas niezbędny do odcięcia przez silnik temperatury roboczej.
 • Sprawdzenie stanu i temperatury wody w zbiorniku zapasu wody,

Czynności kontrolne comiesięczne wykonywane przez ekipę serwisową:

 • Sprawdzenie gotowości pomp zasilających do pracy,
 • Sprawdzenie stanu akumulatorów i działania urządzeń do ładowania akumulatorów,
 • Sprawdzenie zapasu paliwa silników wysokoprężnych oraz poziomu oleju pomp, sprężarek i silników wysokoprężnych,
 • Sprawdzenie działania samoczynnego urządzenia kontrolno-sygnalizacyjnego,
 • Sprawdzenie stanu przewodów rurowych, tryskaczy, uchwytów i mocowań rur a w okresach, kiedy występują niskie temperatury sprawdzić czy nie ma ryzyka zamarznięcia,
 • Sprawdzenie, czy nie zostały przekroczone graniczne wysokości składowania,
 • Sprawdzenie, czy zachowane zostały minimalne odległości pomiędzy rozpryskiwaczami tryskaczy, a składowanymi materiałami,
 • Sprawdzenie działania wskaźników przepływu,
 • Sprawdzenie działania urządzeń samoczynnego napełniania i uzupełniania zbiorników pośrednich, zbiorników zalewowych pomp zasilających oraz zbiorników grawitacyjnych,

Czynności kontrolne co kwartalne wykonywane przez ekipę serwisową:

 • Sprawdzenie praktycznego działania zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych i działanie przyspieszaczy.
 • Przegląd tabliczek znamionowych urządzeń
 • Sprawdzenie stanu i poziomu wody w zbiorniku zapasu wody
 • Sprawdzenie stanu zaworów redukcyjnych ciśnienia
 • Sprawdzenie stanu przewodów rurowych
 • Sprawdzenie stanu szybkozłączy do węży

Czynności kontrolne co pięcioletnie wykonywane przez ekipę serwisową:

 • Oczyszczenie zbiorników zapasu, zbiorników pośrednich i zbiorników hydroforowych, a jeśli zachodzi potrzeba, odnowienie ich powłok zabezpieczających przed korozją.
 • Sprawdzenie działania i stanu technicznego poziomowskazów w zbiorniku zapasu wody
 • Sprawdzenie węży w instalacji hydrantowej
 • Wykonanie testu hydrostatycznego
 • Sprawdzenie przepływu
 • Sprawdzenie stanu technicznego zaworu alarmowego – zewnętrznie i wewnętrznie
 • Sprawdzenie stanu armatury przy zaworze kontrolno alarmowym – zewnętrznie i wewnętrznie
 • Sprawdzenie działania i stanu technicznego zaworu zwrotnego – zewnętrznie i wewnętrznie

Sprawdzenie zaworu redukcji ciśnienia na zasilaniu hydrantu wewnętrznego

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl