Gaśnice przenośne

gaśnice przenośne warszawa

Gaśnice przenośne

Gaśnica przenośna  jest podręcznym sprzętem gaśniczym  służącym do gaszenia pożarów w pierwszej fazie rozwoju  w tak zwanym zarodku.

Skuteczność akcji gaśniczej przy użyciu gaśnic zależy od odpowiedniego doboru gaśnicy do grupy pożarów (służymy doradztwem)  jak i doświadczenia osoby używającej gaśnicy (zalecane są szkolenia z praktycznego użycia gaśnic).

Każda gaśnica posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia. Dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru można nimi gasić.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwi

Gaśnice przeośne znajdujące się na wyposażeniu obiektu powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic oraz w instrukcjach obsługi ustalonych przez producenta.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic przenośnych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Gaśnice winny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej – kontrole w tym zakresie powinien przeprowadzać pracownik wyznaczony przez Administratora Obiektu – osoba zajmująca się sprawami przeciwpożarowymi –  przynajmniej raz w miesiącu.

Gaśnice przenośne uszkodzone powinny zostać poddane naprawie, jeżeli stopień i rodzaj uszkodzenia na to pozwalają, albo wycofane z użytkowania.

 

Przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic powinny być wykonane przez konserwatora legitymującego się upoważnieniem ich producenta (autoryzacja do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych udzielona przez producenta danego sprzętu).

W zakres przeglądu gaśnic powinna wchodzić ocena ich stanu technicznego, a w szczególności sprawdzenie wskazań manometru w gaśnicach pod stałym ciśnieniem oraz stanu napełnienia gazem w zbiornikach zasilających gaśnic pod zmiennym ciśnieniem a ponadto stanu węży, prądownic, głowic i zaworów oraz etykiet.

Konserwacja powinna obejmować czynności służące utrzymaniu gaśnicy w odpowiednim stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia oraz wymianę uszkodzonych gaśnic, a także sprawdzenie stanu i przydatności środka gaśniczego.

Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych, konserwacyjnych lub naprawczych  konserwator powinien sporządzić stosowny protokół, potwierdzający wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a dokonanie określonego rodzaju czynności powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji.

Firma FIRE POL świadczy najwyższej jakości usługi związane z konserwacją, naprawą, remontem, badaniami UDT i sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych.

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu:  SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu: SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl