Gaśnice przenośne

Gaśnica przenośna  jest podręcznym sprzętem gaśniczym  służącym do gaszenia pożarów w pierwszej fazie rozwoju  w tak zwanym zarodku. Sprzęt gaśniczy przenośny dzielimy na gaśnice przenośne oraz przewoźne. Możliwy jest jeszcze trochę inny podział gaśnic. Można je dzielić pod względem zastosowanego w nich środka gaśniczego lub przeznaczenia do likwidowania określonych grup pożarów. Ostatnim podziałem jest ten biorący pod uwagę sposób umieszczenia wyrzutnika. Skuteczność akcji gaśniczej przy użyciu gaśnic zależy od odpowiedniego doboru gaśnicy do grupy pożarów (służymy doradztwem)  jak i doświadczenia osoby używającej gaśnicy (zalecane są szkolenia z praktycznego użycia gaśnic).

Gaśnica, gaśnica przenośna, gaśnica przewoźna – podstawowe różnice

Gaśnica to urządzenie, które ma wewnątrz środek gaśniczy. W wyniku ciśnienia wewnętrznego środek gaśniczy jest wyrzucany i skierowany na źródło ognia. Ciśnienie wewnętrzne może występować stale lub być otrzymywane w rezultacie uwolnienia gazu napędowego.

Gaśnica przenośna jest to urządzenie przeznaczone do przenoszenia i do uruchamiania ręcznego. Jej masa w stanie gotowości do działania nie przekracza 20 kilogramów.

Gaśnica przewoźna to inaczej agregat gaśniczy. Jest to gaśnica przeznaczona do transportowania i do obsługiwania ręcznego. Montuje się ją na wózku. Jej masa w stanie gotowości do działania przekracza 20 kilogramów.

Gaśnice przenośne – podstawowe pojęcia związane z gaśnicami

Środek gaśniczy to substancja znajdująca się w gaśnicy. Jest ona wykorzystywana do gaszenia pożaru.

Wielkość napełnienia gaśnicy to masa lub objętość środka gaśniczego, który znajduje się w gaśnicy. Wielkość napełnienia zbiorników gaśnic z wodnym środkiem gaśniczym podaje się w dm3. Mogą to być na przykład roztwory pianotwórcze. Natomiast, jeżeli jest to innego rodzaju środek gaśniczy, to jego wielkość podaje się w kilogramach.

Czas działania to taki okres, w którym gaśnica może funkcjonować bez żadnej przerwy. W takiej sytuacji zawór jest całkowicie otwarty. Nie uwzględnia się pozostałości gazu napędowego. Czas działania gaśnic w dużym stopniu zależy od ich wielkości. Przykładowo, gdy wielkość napełnienia środkiem gaśniczym wynosi od 3 do 6 kilogramów, to czas działania wynosi 9 sekund. Największe gaśnice mają wielkość wypełnienia środkiem gaśniczym w granicach powyżej 10 kilogramów. Działają przez 15 sekund. Jedno ważne zastrzeżenie. Jest to minimalny czas działania każdej z wymienionych tutaj gaśnic przenośnych.

Jak dzieli się gaśnice ze względu na zastosowany w nich środek gaśniczy?

Z uwagi na zastosowany środek gaśniczy podręczne gaśnice przenośne możemy podzielić na:

  • proszkowe
  • piankowe;
  • śniegowe.

Natomiast ze względu na możliwość ich wykorzystania do określonych pożarów, to możemy spotkać gaśnice odpowiednie do gaszenia następujących grup pożarów. Każda gaśnica posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia. Dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru można nimi gasić.

Gaśnice przenośne – Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

D (specjalne)  – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)

AF – materiałów stałych żarzących się i gorących tłuszczów;

AB – materiałów stałych żarzących się i cieczy palnych;

BC – palnych cieczy i gazów;

ABC (uniwersalne) – materiałów stałych żarzących się, palnych cieczy oraz gazów;

Co więcej, pod względem konstrukcji i umiejscowienia czynnika napędowego, czyli sprężonego gazu, możemy wymienić dwa rodzaje gaśnic przenośnych:

  • X – gaz zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku, co środek gaśniczy. Gaśnice te są pod stałym ciśnieniem. Tego rodzaju rozwiązania mają zastosowanie między innymi w gaśnicach proszkowych, piankowych, jak również śniegowych. Ich najważniejszym atutem jest to, że nadają się one do natychmiastowego użycia.
  • Z – środek i czynnik zasilający znajdują się w dwóch samodzielnych zbiornikach. Uruchamiają się po paru sekundach, od momentu przebicia membrany naboju, czyli zbiorniczka z gazem.

Dodatkowe wymogi odnoszące się do gaśnic przenośnych

Zbiorniki wszystkich gaśnic muszą być pomalowane na czerwono. Natomiast na ich powierzchni powinna być naklejona etykieta opisowa. Muszą się na niej znajdować konkretne informacje w formie opisów i grafik. Te przykładowe informacje w polu numer 1 to: napis Gaśnica, rodzaj i ilość środka gaśniczego, informacje o grupach pożarów i skuteczności gaśniczej (symbol pożaru testowego). Natomiast w polu numer dwa musi być instrukcja obsługi i piktogramy obrazujące pożary. W polu numer 3 jest ostrzeżenie o zagrożeniach. Pole numer 4 informuje o konieczności jej serwisowania, a numer 5 o producencie.

Gaśnice przeośne znajdujące się na wyposażeniu obiektu powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic oraz w instrukcjach obsługi ustalonych przez producenta.

Gaśnice przenośne – przeglądy techniczne, konserwacje gaśnic

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic przenośnych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Gaśnice winny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej – kontrole w tym zakresie powinien przeprowadzać pracownik wyznaczony przez Administratora Obiektu – osoba zajmująca się sprawami przeciwpożarowymi –  przynajmniej raz w miesiącu.

Gaśnice przenośne uszkodzone powinny zostać poddane naprawie, jeżeli stopień i rodzaj uszkodzenia na to pozwalają, albo wycofane z użytkowania.

gaśnice przenośne warszawa

Gaśnice przenośne

Przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic powinny być wykonane przez konserwatora legitymującego się upoważnieniem ich producenta (autoryzacja do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych udzielona przez producenta danego sprzętu).

W zakres przeglądu gaśnic powinna wchodzić ocena ich stanu technicznego, a w szczególności sprawdzenie wskazań manometru w gaśnicach pod stałym ciśnieniem oraz stanu napełnienia gazem w zbiornikach zasilających gaśnic pod zmiennym ciśnieniem a ponadto stanu węży, prądownic, głowic i zaworów oraz etykiet.

Konserwacja powinna obejmować czynności służące utrzymaniu gaśnicy w odpowiednim stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia oraz wymianę uszkodzonych gaśnic, a także sprawdzenie stanu i przydatności środka gaśniczego.

Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych, konserwacyjnych lub naprawczych  konserwator powinien sporządzić stosowny protokół, potwierdzający wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a dokonanie określonego rodzaju czynności powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji.

Firma FIRE POL świadczy najwyższej jakości usługi związane z konserwacją, naprawą, remontem, badaniami UDT i sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych.

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu:  SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu: SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl