Hydranty zewnętrzne

Oferujemy profesjonalne przeglądy hydrantów zewnętrznych. Do jakich celów wykorzystuje się hydranty zewnętrzne? Dlaczego sieć hydrantów zewnętrznych jest tak bardzo istotna?

Hydranty zewnętrzne to najistotniejsze źródło wody. Służą one między innymi do zasilania samochodów pożarniczych w czasie działań gaśniczych. Zazwyczaj w miastach hydranty są zlokalizowane w odległości co mniej więcej 150 metrów. Natomiast w bardzo dużych miastach mogą być co kilkadziesiąt metrów. Aby zagwarantować możliwość poboru wody, każdy hydrant zewnętrzny musi być sprawny pod względem technicznym. Musi być również zgodny z wymaganiami prawnymi dotyczącymi jego wydajności.

Na sieci wodociągowej instalowane są hydranty zewnętrzne, które mają średnicę nominalną DN 80. W naszym kraju dopuszczalne jest również montowanie hydrantów zewnętrznych, które mają średnicę DN 100 w niewielkiej odległości od tych obiektów, które wymagają co najmniej 30 dm3/s wody do celów przeciwpożarowych. Mamy tutaj na myśli wodę potrzebną do wewnętrznego gaszenia pożarów.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu hydrodynamicznym 0,2 MPa, które jest mierzone na zaworze hydrantowym w czasie poboru wody, nie może być mniejsza niż:

 • dla hydrantu nadziemnego/podziemnego DN 80 – 10 dm3/s;
 • dla hydrantu nadziemnego/podziemnego DN 100 – 15 dm3/s.

Hydranty zewnętrzne – Jak często należy wykonywać przeglądy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), hydranty należy poddawać przeglądom i konserwacji co najmniej raz w ciągu roku kalendarzowego. Ten obowiązek spoczywa oczywiście na właścicielu sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Gdy hydrant znajduje się na obszarze prywatnym, to wtedy ten obowiązek zależy do właściciela lub do zarządcy nieruchomości. Natomiast, jeżeli hydranty zewnętrzne znajdują się poza terenem prywatnym, to wtedy obowiązek zlecania corocznych przeglądów stoi po stronie operatora sieci. Standardowo jest nim miasto lub gmina odpowiedzialna za stan wodociągów i kanalizacji.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę do wykonania przeglądów hydrantów zewnętrznych?

Przede wszystkim, mamy bardzo duże doświadczenie w dokonywaniu przeglądów hydrantów zewnętrznych. Mamy odpowiednią wiedzę techniczną. Dzięki temu łatwo jest nam wyeliminować ewentualne błędy. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowniczą i profesjonalnym sprzętem. Istniejemy na rynku już od 2 stycznia 1990 roku. Jesteśmy firmą rodzinną.

Hydranty zewnętrzne – jak wygląda przeprowadzany przez nas przegląd hydrantu zewnętrznego?

 • Naszą pracę rozpoczynany od oceny prawidłowego oznaczenia hydrantu zewnętrznego w terenie. W praktyce oznacza to, że sprawdzamy, czy w niewielkiej odległości od hydrantu znajduje się tabliczka znamionowa. Na niej powinna być określona dokładna lokalizacja hydrantu.
 • Następny podejmowany przez nas krok to rozpoczęcie płukania stojaka hydrantowego. Robimy to po to, żeby usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się w sieci wodociągowej. Te zanieczyszczenia mogą prowadzić do zaburzenia pomiarów wydajności hydrantu zewnętrznego.
 • W dalszej kolejności realizujemy właściwy pomiar ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia hydrodynamicznego. Po wykonaniu takiego badania bardzo ważne jest odwodnienie studzienki hydrantowej.
 • Nie pomijamy tutaj jednego bardzo ważnego elementu przeglądu technicznego hydrantu zewnętrznego. Mamy tutaj na myśli oczywiście dokumentację, która potwierdzi przegląd techniczny instalacji hydrantowej.
 • W tym celu wykonujemy fotografię, która pokazuje proces badania. Fotografie, które pokazują oznakowanie hydrantu zewnętrznego i wnętrze studzienki hydrantowej.
 • Ostatnim podejmowanym przez nas krokiem jest opracowanie automatycznie generowanego protokołu dotyczącego pomiaru wydajności dla każdego hydrantu. Znajdują się w nim takie informacje jak:
  • numer hydrantu;
  • adres lokalizacji; rodzaj nawierzchni, na której się znajduje;
  • pomiary ciśnienia statycznego i hydrodynamicznego;
  • wynik wydajności;
  • numer urządzenia pomiarowego;
  • średnica nominalna hydrantu;
  • usterki, które nasz konserwator stwierdził na miejscu.
Hydranty Zewnętrzne

Hydranty Zewnętrzne

Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
Dopuszcza się też instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
Hydranty zewnętrzne  powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie przez osobę uprawnioną/kompetentną   następujących czynności:

 • Oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
 • Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów;
 • Dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego
 • Kontrola poprawności oznakowania i dostępności do hydrantu
 • Opracowanie protokołu pokontrolnego

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić hydranty zewnętrzne w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl