Przeglądy gaśnic

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7.06. 2010 r.

( Dz. U. z  2010  nr 109 poz . 719  § 3 p. 2) odnośnie przeglądów technicznych gaśnic stanowi:  /cytuję /

Urządzenia przeciwpożarowe  oraz gaśnice przenośne i przewoźne zwane dalej „ gaśnicami” powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcji obsługi, opracowanej przez ich producenta.

Aby zapewnić sprawność techniczną podręcznego sprzętu gaśniczego serwisant powinien wykonać czynności  w/g  opisu podanego przez producenta.

W naszym przypadku jest to  K.Z.W.M.  OGNIOCHRON  S.A. oraz  G.Z.W.M  GRODKÓW S. A ., których posiadamy autoryzację serwisową.

Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien:

1. Posiadać odpowiednie techniczne wyposażenie zakładu pozwalające prawidłowo wykonywać czynności serwisowe. Wyposażenie techniczne musi być stwierdzone przez delegowanego, upoważnionego pracownika producenta.

Zestaw wymaganego wyposażenia:

 • stanowisko do demontażu gaśnic
 • stanowisko do napełniania azotem gaśnic typu „ X” ze wskaźnikiem ciśnienia
 • zbiornik wodny do sprawdzania szczelności gaśnic
 • stanowisko do ładowania naboi gaśnic typu „ Z ”
 • waga 0-50 kg.
 • waga do naboi 0-2000 g.
 • stanowisko do mechanicznego czyszczenia zbiorników.
 • stanowiska do malowania gaśnic.

2 .  Posiadać kwalifikacje uprawniające do obsługi serwisowej – kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego.

3 . Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

4 . Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta oraz stosować oznakowanie gaśnic i agregatów gaśniczych po przeglądzie i naprawie , określone przez producenta.

5 . Poddać się kontroli przed uzyskaniem autoryzacji w celu potwierdzenia spełnienia    wymogów określonych w warunkach producenta.

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic  wymaganych przez  KZWM OGNIOCHRON S.A.

 

PRZEGLĄDY GAŚNIC ŚNIEGOWYCH ( CO2 )

1 . Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę.

Następnie należy wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić trwałe oznakowania na zbiorniku i porównać z danymi z etykiety gaśnicy;
 • sprawdzić datę legalizacji zbiornika przez U.D.T.

2 . Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

 • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • drożność i stan węża z prądownicą (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).

3 . Sprawdzić ilość środka gaśniczego poprzez zważenie gaśnicy (bez węża i prądownicy) i porównanie danych z trwałymi oznakowaniami wybitymi na zbiorniku gaśnicy.

4 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • nazwisko i imię konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc/rok);
 • data wykonania naprawy (miesiąc/rok);
 • data następnego badania (miesiąc/rok).

   Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm.

 

PRZEGLĄDY GAŚNIC STALE BĘDĄCE POD CIŚNIENIEM ( X )

 1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonać następujące czynności:
 2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy
 • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),
 • drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).

3 . Używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika (w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r. sprawdzić skuteczność działania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy).

4 . Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego. (Sprawdzenie możliwe jest bez konieczności wykręcenia zaworu).

5 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicę .

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • podpis konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc/rok),
 • data wykonania naprawy (miesiąc/rok),
 • data następnego badania (miesiąc/rok).

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).

PRZEGLĄDY GAŚNIC Z ŁADUNKIEM ZASILAJĄCYM (TYPU „Z”)

1 . Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

 2 . Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

 • stan zabezpieczeń gaśnic (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • drożność i stan wylotu oraz tzw.  pistoletu  (prądownicy) znajdującego się na końcu węża (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).

3  . Rozkręcić gaśnicę a następnie:

 • zważyć ładunek, a jego wartość odnotować na ładunku (waga brutto , data ważenia);
 • sprawdzić stan uszczelnień, zakonserwować za pomocą oleju metylosilikonowego;
 • sprawdzić stan połączeń gwintowych,
 • sprawdzić działanie zbijaka,

4 . Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego,

5 . Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • podpis konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc/rok),
 • data wykonanie naprawy (miesiąc/rok),
 • data następnego badania (miesiąc/rok).

 Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza , że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy) sprawność sprzętu oraz termin następnego przeglądu gaśnic.

Przegląd gaśnic  jest obowiązkowy w każdej firmie. W budynkach,  magazynach, placach składowania czy parkingach.  Ma  na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego czyli ochronę życia i mienia ludzkiego.

Wyróżnić można również agregaty gaśnicze stanowiące jedną lub więcej gaśnic połączonych ze sobą, zaopatrzonych w jedną dyszę.

Po przeprowadzeniu przeglądu gaśnic i agregatów wystawiany jest  przez  Autoryzowany  Zakład  Serwisowy protokół potwierdzający jego wykonanie.

Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi technicznemu (konserwacji) w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Polskie przepisy  muszą odpowiadać normom europejskim.

Podczas przeglądu sprzętu przeciwpożarowego na terenie obiektów  zleceniodawcy  serwisant (konserwator) powinien  też sprawdzić rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego.

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:

 • przy wejściach do budynków,
 • na klatkach schodowych – na korytarzach,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.

W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice i agregaty gaśnicze należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli powalają na to istniejące warunki.

Należy zwrócić również uwagę, że przy rozmieszczaniu gaśnic i agregatów gaśniczych muszą być wzięte pod uwagę następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, do najbliższej gaśnicy  lub agregatu gaśniczego nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnicy lub agregatu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Gaśnice i agregaty gaśnicze nie powinny być umieszczone w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła oraz uszkodzenia mechaniczne. Ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Wszelkie czynności związane z eksploatacją gaśnic i agregatów gaśniczych należy wykonywać w uprawnionych Autoryzowanych Zakładach  Serwisowych.

W czasie eksploatacji należy wykonać:

 • przegląd gaśnicy (rewizja zewnętrzna) – co 12 miesięcy

(nie rzadziej niż raz w roku).

 • kontrole środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co  60 miesięcy (5 lat) – dla gaśnic proszkowych (jeżeli proszek jest sypki i nie zawiera grudek, a przesypywanie wykonano odpowiednio szybko w suchym pomieszczeniu, proszek może być stosowany do następnej kontroli).

Przy czynnościach konserwacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie dopuścić do zawilgocenia proszku i maksymalnie skrócić czas kontaktu proszku z powietrzem. Jeżeli proszek uległ zawilgoceniu lub zbryleniu należy go bezwzględnie wymienić na nowy.

Wilgotność i czystość proszku ma decydujący wpływ na okres użytkowania.

 • wymianę środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co  ( 3 lata ) – dla gaśnic pianowych  „ A.B.F. ”

Okres  eksploatacji gaśnic ustala się na maksimum 20 lat.