Legalizacja gaśnic

Jak wygląda legalizacja gaśnic? Jak często przeprowadzać legalizację gaśnicy i jak sprawdzić termin jej przydatności do użycia? Dlaczego legalizacja gaśnic jest tak ważna dla każdego kierowcy? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

Legalizacja gaśnic (zbiorników),  czyli badanie ciśnieniowe przez Urząd Dozoru Technicznego służy ogólnemu bezpieczeństwu,  ponieważ gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz zbiornika pod wpływem wysokiej temperatury może wywołać rozszczelnienie zbiornika lub jego wybuch.

Nie należy mylić pojęcia  LEGALIZACJI  gaśnicy z  PRZEGLĄDEM  technicznym  gaśnicy, którego dokonuje specjalista – konserwator  z firm serwisowych.

Gaśnicę należy traktować jako zbiornik pod stałym ciśnieniem na podstawie zgodności  z § 1 ust . 1 lit.e.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu:  jak zbiorniki  wchodzące  w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych na czynnik gaśniczy i czynnik  napędowy [butle azotowe przy agregatach gaśniczych proszkowych i pianowych] .  Forma dozoru – dozór pełny.

Badania odbiorcze i okresowe zbiorników gaśnic proszkowych , śniegowych i pianowych przeprowadzane są przez inspektorów  URZĘDU  DOZORU TECHNICZNEGO zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym  z dnia 21.12.2000 roku (Dz. U. Nr 122 z póź . zmianami).

Dotychczas  nie ma przepisów wykonawczych do w/wym. Ustawy.  Prowadzone są ustalenia w tym zakresie ,  a do czasu podjęcia ostatecznej decyzji należy przeprowadzać badania zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach U.D.T.  na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  21.12.2005 r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych; opartą o dyrektywę unijną nr 97/23  U. E .

Jaką gaśnicę musisz mieć w Twoim samochodzie?

Gaśnica samochodowa o wadze jednego kilograma powinna znaleźć się w każdym samochodzie osobowym. Obowiązek posiadania gaśnicy wynika z przepisów kodeksu o ruchu drogowym. Musisz wiedzieć o tym, że każde urządzenie gaśnicze posiada okres gwarancji od producenta. Czymś innym jest okres legalizacji gaśnic. Te dwa pojęcia są ze sobą bardzo często mylone przez przeciętnych użytkowników. Okres gwarancji to czas, w którym producent zapewnia właściwe działanie urządzenia. Standardowo jest to pięć lat od momenty wyprodukowania gaśnicy. Jak wygląda legalizacja gaśnicy.

Kiedy trzeba robić legalizację gaśnicy?

W tym przypadku najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Jak powinieneś rozumieć pojęcia okres legalizacji gaśnicy? Definicja legalizacja gaśnicy odnosi się do Urzędu Dozoru Technicznego UDT butli stalowych. Dotyczy to również oczywiście zbiorników gaśnic śniegowych z dwutlenkiem węgla. Musisz wiedzieć o tym, że wszystkie gaśnice, które posiadają znak CE mają terminy wykonywania badań UDT gaśnic są określone w deklaracji zgodności gaśnicy. W przypadku gaśnic śniegowych ten termin wynosi dziesięć lat. Natomiast gaśnice proszkowe o wadze sześciu kilogramów mają okres legalizacji dwadzieścia lat.

A co z gaśnicami proszkowymi?

Jeżeli chodzi o gaśnice proszkowe, w tym gaśnice samochodowe, to zgodnie z polskim prawem masz obowiązek wykonywania przeglądów technicznych według zaleceń producenta. Nie może to być rzadziej niż raz w ciągu roku.

Po wykonaniu każdego przeglądu technicznego gaśnica, która zostaje uznana za sprawną, otrzymuje etykietę kontrolną. Jej zadaniem jest określenie daty kolejnego przeglądu technicznego.

Co, jeżeli okres następnego przeglądu technicznego to aż dwa lata od daty produkcji, którą wybito na gaśnicy?

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719):

,,Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny  być  poddawane  przeglądom  technicznym  i  czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i  w  sposób  określony  w  Polskich  Normach  dotyczących  urządzeń  przeciwpożarowych  i  gaśnic,  w  dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

W praktyce oznacza to, że pomimo wytycznych producenta, które wyznaczyły termin kolejnego przeglądu technicznego na za dwa lata, ważniejsze jest prawo polskie. A ono mówi o tym, że przeglądy gaśnic powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.

Kiedy należy zrobić przegląd gaśnicy?

Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia przez wykwalifikowaną osobę polega na tym, że sprawdza ona gaśnicę pod kątem technicznym. Legalizacja gaśnicy może obejmować również jej naprawdę lub po prostu dopuścić ją do użytkowania na kolejny rok. Legalizacja gaśnicy samochodowej nie będzie dla Ciebie zbyt dużym wydatkiem. Cena takiej legalizacji gaśnicy waha się w granicach od 5 do 10 złotych, więc absolutnie każdego jest stać na jej wykonanie.

Gdy dokonasz legalizacji gaśnicy, to będziesz miał pewność, że gdy wybuchnie pożar lub gdy będziesz narażony na innego rodzaju niebezpieczeństwo, to Twoja gaśnica będzie całkowicie sprawna. Bez stresu będziesz mógł z niej skorzystać. Zawsze, gdy kupujesz gaśnicę, to najpierw sprawdź datę jej produkcji. Często gaśnice leżą w magazynach i termin do kolejnego przeglądu technicznego wynosi mniej niż jeden rok. Najlepiej kupić gaśnicę w specjalistycznej firmie.

Legalizacja gaśnic – terminy badań

Legalizacja gaśnic

Legalizacja Gaśnic

Terminy badań okresowych (legalizacji) gaśnic proszkowych pod stałym ciśnieniem typu “X” (dozór pełny) ustalono dla gaśnic:

 • proszkowych wyprodukowanych przed 2004 r.  co 5 lat.  (w trakcie eksploatacji obowiązują przepisy określone w   P S. 01/39  U.D.T.).
 • proszkowych wyprodukowanych po 2004 r. oznakowanych symbolem CE (obowiązującym w całej Unii Europejskiej) co 20 lat.
 • śniegowych  co 10 lat.
 • pianowych co 3 lata.

Zbiorniki gaśnic proszkowych: jedno, dwu, trzy i cztero kilogramowych nie podlegają okresowym badaniom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Legalizacja gaśnic – badanie gaśnicy

Badanie i kontrola polega na sprawdzeniu stanu wewnętrznego zbiornika gaśnic jak: uszkodzenia mechaniczne, rdza, czy ubytki powłoki ochronnej w gaśnicach pianowych .

W protokole wyników badań i kontroli U.D.T.  oznacza się pozytywny (lub nie) wynik:

 • badania wytrzymałości mechanicznej /rozciąganie i zginanie złączy spawalniczych/.
 • badania radiograficznego złączy spawanych; metoda radiologiczna polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego przechodzącego przez badany materiał . Powszechnie stosuje się promieniowanie rentgenowskie (zwane również promieniowaniem “X”) oraz promieniowanie „gamma”(wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego).
 • kontroli wzrokowej spoin
 • kontroli wymiarów i gwintu
 • pneumatycznej próby ciśnieniowej przy ciśnieniu próbnym

Obecnie stosuje się urządzenia elektroniczne do rewizji wewnętrznej z mikro kamerą i diodą świetlną zamocowaną na końcu giętkiej lancy o długości około jednego metra z możliwością obserwacji na monitorze. Istnieje też opcja transmisji zapisem cyfrowym do komputera. Kiedyś do tego celu używało się długiego pręta zakończonego okrągłym lusterkiem takim jakiego używają dentyści oraz żaróweczką na baterię.

Legalizacja gaśnic – próba ciśnieniowa

Do pneumatycznej próby ciśnieniowej należy napełnić zbiornik wodą a następnie poddać go ciśnieniu próbnemu , które jest około dwa lub trzy razy wyższe od ciśnienia roboczego.

 • gaśnice śniegowe – ciśnienie próbne – 320 bar / ciśnienie robocze -70 bar
 • gaśnice proszkowe – ciśnienie próbne – 33 bar / ciśnienie robocze -15 bar
 • gaśnice pianowe  –  ciśnienie próbne  – 27 bar / ciśnienie robocze – 15 bar

Do badań służą specjalistyczne , posiadające kilka stanowisk , urządzenia wyposażone między innymi w wysokociśnieniowy kolektor wraz z manometrami , zaworem bezpieczeństwa, pompą
do napełniania zbiorników wodą oraz automatyczny ciśnieniowy wyłącznik pompy .

Jako ciekawostkę możemy dodać, że zakład produkujący na indywidualne zamówienie te urządzenia jest także producentem oprzyrządowania oraz  części lotniczych i zbrojeniowych działający na arenie międzynarodowej.

Legalizacja gaśnic przewoźnych

Gaśnice określamy jako przewoźne, kiedy gotowe do użycia ważą powyżej 20 kg .

Legalizacja  U . D . T . dotyczy również zbiornika z czynnikiem gaśniczym oraz butli z czynnikiem  roboczym  w przewoźnych gaśnicach  proszkowych ,  pianowych (azot) i śniegowych  (dwutlenek  węgla)  zwanych agregatami gaśniczymi .

Ustala się okres eksploatacji gaśnic na 25 lat,  pod warunkiem okresowych badań przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego po  20 – tu  latach.

Gaśnica przewoźna w czasie eksploatacji podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową.  Ponadto jako urządzenie ciśnieniowe w ramach nadzoru nad gaśnicą zaleca się:

 • co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika
 • co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Zaleca się również wykonanie powyższych czynności w autoryzowanym przez producenta gaśnic  zakładzie serwisowym .  W razie wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych jako niedopuszczalne,  gaśnice należy złomować lub zgłosić do U. D. T.  celem dokonania dozoru pełnego.

Po zakupie gaśnicę przewoźną z butlą zasilającą  należy zgłosić do działającego na danym terenie oddziału U. D. T.  celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację  dołączając  deklarację zgodności i instrukcję eksploatacyjną agregatu gaśniczego. Dbałość o powierzony sprzęt gaśniczy jest obowiązkiem, co sankcjonuje ustawa o ochronie przeciwpożarowej.  (Dz.U. 1991 Nr 81 poz .351 Art .4 pkt 1 poz. 3) .

Legalizacja gaśnic przenośnych i przewoźnych

Badanie ciśnieniowe zbiorników gaśnic przenośnych i przewoźnych może dokonać inspektor U. D. T. w firmach serwisowych sprzętu p. poż. posiadających odpowiednie stanowiska urządzeń do przeprowadzenia legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych orz obowiązujące uprawnienia w tej dziedzinie.

Jedną z nich jest nasza firma FIRE POL z siedzibą w Warszawie,  świadcząca kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Po zebraniu  od współpracujących firm serwisowych gaśnic i innych podmiotów  jak również klientów indywidualnych, odpowiedniej ilości gaśnic do legalizacji organizuje się jednorazowy dojazd inspektora U . D . T . w celu dokonania  badań na miejscu w serwisie.

Dbanie o podręczny sprzęt p. poż. leży w naszym ogólnie pojętym interesie.