Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem bezpieczeństwa pożarowego, umożliwiającym w szczególności bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych oraz w określonych sytuacjach, zabezpieczającym przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru, poprzez odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów elektrycznych. Zainstalowane w budynku przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być poddawany systematycznym sprawdzeniom i kontroli prawidłowości działania tj. potwierdzenia, że dokonuje on wyłączenia energii elektrycznej w całym budynku. Kontrole w tym zakresie powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, a wszelkie stwierdzone nieprawidłowości natychmiast eliminowane przez uprawnionego elektryka.

Sprawdzenie właściwego funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dokonywane jest przez uprawnionego elektryka, który każdorazowo o wynikach  kontroli informuje Administratora obiektu, a przeprowadzone próby wpisuje do książki kontroli. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dokonywane prace naprawcze powinny zostać udokumentowane w książce kontroli, z podaniem rodzaju nieprawidłowości, sposobu jej usunięcia oraz uprawnionej osoby, która dokonała niezbędnej naprawy i daty wykonania naprawy. Przeprowadzona kontrola działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna każdorazowo obejmować sprawdzenie czy dopływ energii elektrycznej został odłączony od wszystkich obwodów elektrycznych w całym budynku oraz czy w wyniku odcięcia dopływu energii elektrycznej załączyła się instalacja oświetlenia awaryjnego.

W czasie przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu zalecamy wykonanie następujących czynności

  • lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
  • sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu
  • sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika
  • sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.)
  •  kontrola wind jeśli takie są w obiekcie (gdzie się zatrzymują)
  • sporządzenie protokołu pokontrolnego.

 

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl