Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Kontrolę istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzać w terminach określonych przez producenta zastosowanego sprzętu, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Kontroli podlega dziennik przeglądów i napraw. Sprawdzić należy również wielkość i rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych, czy oprawy awaryjne z własnym zasilaniem nie  znajdują się w miejscach narażonych na oddziaływanie temperatury mniejszej niż 5°C.

 

Jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, informacje należy rejestrować co miesiąc. Ważne jest regularne serwisowanie. Administrator powinien wyznaczyć kompetentną osobę do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna być wystarczająco kompetentna do prawidłowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac przy konserwacji systemu.

Należy również dokonywać testów codziennych, comiesięcznych i corocznych zgodnie z zaleceniami projektu. Wyniki należy zapisywać w dzienniku. Dziennik z zapisem sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian powinien znajdować się na terenie Obiektu pod nadzorem osoby wyznaczonej. Powinien być on udostępniany do kontroli przez upoważnione osoby.

W czasie rocznego przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie następujących czynności

 

  • sprawdzenie stanu technicznego opraw i modułów awaryjnych, poprawności działania w trybie awaryjnym
  •  pomiar czasu pracy awaryjnej zgodnie z PN-EN 1858:2005
  •  sprawdzenie poprawności rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych
  •  sprawdzenie zgodności rozmieszczenia opraw z projektem powykonawczym
  • sporządzenie protokołu pokontrolnego

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl